Lejens størrelse

Lejelovgivningen i Danmark fastsætter rammerne for, hvilken husleje man må opkræve. Hvilket regelsæt der finder anvendelse, lejeloven eller boligreguleringsloven, afhænger af hvilken kommune lejemålet befinder sig i. Uanset hvilket regelsæt lejemålet er omfattet af, vil det bero på en konkret vurdering, hvordan lejen lovligt skal fastsættes.

Der er mange faktorer, der har har betydning for denne vurdering, og de væsentligste er ejendommens opførelsesår, antallet af beboelseslejligheder i ejendommen og selvfølgelig lejemålets beliggenhed, størrelse, kvalitet og vedligeholdelsesstand. FairHusleje.dk tilbyder at vurdere om din husleje er fair og lovlig. Det er gratis, uforpligtende og anonymt.

Hvis din husleje er for høj, er du som lejer beskyttet af lejelovgivningen, som giver dig mulighed for at få din husleje reduceret til et fair og lovligt niveau. Såfremt udlejer ikke indvilliger i dette, er det muligt at indbringe sagen for Huslejenævnet, et klageorgan nedsat ved lov, som kan træffe afgørelse om lejens størrelse. Hvis du indbringer sagen for huslejenævnet senest et år efter indflytning, har du mulighed for tilmed at få tilbagebetalt et beløb svarende til for meget opkrævet husleje. Hvis du eksempelvis har betalt en månedlig husleje på 8.000 kr. i 6 måneder, som reduceres til 6.000 kr. med tilbagevirkende kraft., har du krav på, at din udlejer tilbagebetaler 12.000 kr.

FairHusleje.dk har den juridiske ekspertise og erfaring med håndtering af sager ved Huslejenævnet, og kan derfor varetage din sag på bedste vis. Det er risikofrit for dig, fordi FairHusleje.dk afholder alle udgifter og udfører alt nødvendigt arbejde. Du skal alene betale honorar til FairHusleje.dk, såfremt vores arbejde resulterer i en huslejenedsættelse eller anden besparelse.

“Hvis din husleje er for høj, er du som lejer beskyttet af lejelovgivningen, som giver dig mulighed for at få din husleje reduceret til et fair og lovligt niveau … Hvis du indbringer sagen for huslejenævnet senest et år efter indflytning, har du mulighed for tilmed at få tilbagebetalt et beløb svarende til for meget opkrævet husleje.”

Beskyttelse mod opsigelse

Det er ikke unormalt at være bekymret for at blive opsagt af sin udlejer – dette er navnlig tilfældet, hvis man har oplevet, at det har været svært at finde et sted at bo til en overkommelig leje. Det kan betyde, at man som lejer er tilbageholdende for at håndhæve sine rettigheder efter lejelovgivningen og dermed kræve en fair husleje.

Der er dog ikke nogen grund til at være bekymret, fordi din udlejer kan ikke opsige din lejekontrakt med henvisning til, at du ønsker Huslejenævnets afgørelse af, om lejen er for høj. Såfremt lejemålet udgør en ejerlejlighed eller andelsbolig, kan udlejeren i visse tilfælde opsige lejekontrakten med et års varsel. Det er i givet fald et krav, at udlejer selv har planer om at bo i lejligheden, at udlejer ejede lejligheden på tidspunktet for udlejning, og at udlejer ikke på opsigelsestidspunktet ejer andre udlejede ejerlejligheder eller andelsboliger. FairHusleje.dk rådgiver gerne om dine rettigheder.

Tidsbegrænsede lejekontrakter

Vi ser ofte hos FairHusleje.dk, at udlejning mellem private sker på tidsbegrænsede lejekontrakter som fornyes i intervaller á 6 – 12 måneder. Det er dog sjældent lovligt at foretage en sådan tidsbegrænset udlejning. Som lejer i Danmark er du beskyttet af ufravigelige regler i lejeloven, som indebærer, at din udlejer kun i få tilfælde kan tidsbegrænse en lejekontrakt. Hvis tidsbegrænsningen ikke er velbegrundet i udlejers forhold, kan tidsbegrænsningen tilsidesættes. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om det er tilfældet.

Hos FairHusleje.dk er det vores erfaring, at kun få lejere kender til disse regler. Hvis din lejekontrakt er tidsbegrænset, er det ikke usædvanligt, hvis du er bekymret for, at din udlejer pludselig ikke længere ønsker at forlænge din lejekontrakt. FairHusleje.dk kan hjælpe dig med at vurdere, om tidsbegrænsningen i din lejekontrakt er ugyldig.