Forretningsbetingelser (pr. 9/8-2019)

 

1. GENERELT
1.1 Nedenstående forretningsbetingelser gælder for alt arbejde udført af FairHusleje.dk for kunden.

2. OPLYSNINGER OM FAIRHUSLEJE.DK

2.1 FairHusleje.dk bistår med vurdering af, om kundens leje er fastsat i overensstemmelse med gældende lejelovgivning, og i givet fald bistår FairHusleje.dk med at sikre, at kundens lejeniveau reduceres med fremadrettet kraft, og med tilbagevirkende kraft, såfremt den pågældende sag tillader dette.

2.2 FairHusleje.dk er ikke en advokatvirksomhed og dermed ikke omfattet af reglerne for advokatvirksomhed og ikke underlagt tilsyn fra Advokatrådet.

2.3 Spørgsmål kan fremsendes til info@fairhusleje.dk.

3. VURDERING AF KUNDENS HUSLEJE

3.1 FairHusleje.dk vil, efter bedste evne og med udgangspunkt i vores juridiske ekspertise og kendskab til huslejenævnets praksis, vurdere, om kundens husleje er fastsat i overensstemmelse med gældende lejelovgivning. Vurderingen er gratis, uforpligtende og fortrolig.

3.2 Kunden indestår for, at oplysninger fremsendt til FairHusleje.dk er korrekte, retvisende og fyldestgørende, og at oplysningerne vedrører kundens eget lejemål. Såfremt kunden indsender oplysninger om et lejemål, som kunden ikke selv lejer, kan FairHusleje.dk opkræve et gebyr på 1.000 kr. inkl. moms.

3.3 Såfremt FairHusleje.dk vurderer, at kundens nuværende huslejeniveu er for højt, tilbyder FairHusleje.dk at foretage enhver nødvendige og rimelig foranstaltning som anført i forretningsbetingelsernes pkt. 4 med henblik på at sikre, at kundens husleje reduceres med fremadrettet kraft og eventuelt også med tilbagevirkende kraft, såfremt dette er muligt i den pågældende sag.

4. Nedsættelse af kundens husleje
4.1 FairHusleje.dk påtager sig at udfolde enhver nødvendig og rimelig bestræbelse med henblik på at sikre, at kundens leje – hvis denne er for høj – bliver nedsat. Ydelsen tilbydes på et sædvanligt no-cure, no-pay princip, og kunden skal ikke betale noget til FairHusleje.dk, medmindre kunden opnår en huslejereduktion eller anden besparelse. Kundens betaling til FairHusleje.dk reguleres i forretningsbetingelsernes pkt. 5.

4.2 FairHusleje.dk overtager kundens krav mod kundens udlejer, og kunden er derfor uberettiget til at iværksætte selvstændige tiltag overfor kundens udlejer eller overfor Huslejenævnet eller lignende med henblik på at opnå en nedsættelse af huslejen for det lejemål, som kunden har rettet henvendelse til FairHusleje.dk om. Kunden er forpligtet til at videregive oplysninger eller beskeder fra udlejer eller Huslejenævnet, som kunden modtager efter FairHusleje.dk har påtaget sig arbejdet med at få nedsat huslejen.

4.3 Kunden giver samtykke til, at FairHusleje.dk kan modtage oplysninger af enhver art om den igangværende sag fra udlejer, Huslejenævnet og andre relevante myndigheder.

4.4 Kunden accepterer, at FairHusleje.dk kan vælge af stoppe sagen, hvis FairHusleje.dk som følge af sagens udvikling, manglende oplysninger fra kunden eller anden relevant forhold vurderer, at der ikke er udsigt til, at kunden kan opnå en huslejereduktion. Såfremt en sag opgives på grund af kundens passivitet, efter klage er indgivet til Huslejenævnet, refunderes klagesagsbyret, i alt 308 kr. (2018) til FairHusleje.dk.

4.5 FairHusleje.dk beslutter egenhændigt hvilke bestræbelser, der er nødvendige og rimelige at udfolde med henblik på at opnå en reduktion af huslejen for kunden. FairHusleje.dk vil sædvanligvis rette henvendelse til udlejer med krav om huslejenedsættelse, og vil indgive klage til Huslejenævnet, hvis drøftelserne med udlejer ikke giver anledning til en mindelig løsning. FairHusleje.dk afholder enhver udgift forbundet med arbejdet, herunder betaling af klagesagsgebyr til Huslejenævnet, jf. nærmere herom i forretningsbetingelsernes pkt. 5.

4.6 Kunden giver samtykke til, at FairHusleje.dk er berettiget til at indgå forlig med udlejer, som består i en huslejereduktion på mindst 30 % af den månedlige husleje ekskl. forbrug, som kunden betaler på tidspunktet for sagens opstart.

4.7 Såfremt FairHusleje.dk får nedsat kundens husleje ved afgørelse fra Huslejenævnet, beslutter FairHusleje.dk egenhændigt, om Huslejenævnets afgørelse skal accepteres, eller om yderligere, supplerende retsskridt er nødvendige.

4.8 FairHusleje.dk er berettiget til at anvende ekstern advokat eller anden juridisk rådgiver i det omfang, FairHusleje.dk vurderer, at dette er nødvendigt under hensyn til sagens kompleksitet, den ledige kapacitet hos FairHusleje.dk eller lignende forhold.

4.9 FairHusleje.dk behandler al information i sagen fra kunden fortroligt, og vil ikke blive udleveret til tredjemand.

4.10 Ydelsen udført af FairHusleje.dk omfatter tillige rettergangsbehandling dersom sagen tages videre til Boligretten. FairHusleje.dk sørger for at sagen føres af kompetent advokat ved Boligretten. Såfremt kunden er dækket af en forsikring med retshjælpsdækning, benyttes forsikringen til at dække alle omkostninger ved rettergangsbehandlingen. Kunden er forpligtiget til at give alle nødvendige forsikringsoplysninger. Alternativt søges der i videst muligt omfang fri proces. Er der ikke mulighed for retshjælpsdækning eller fri proces, indestår FairHusleje.dk for alle omkostninger for sagens rettergangsbehandling. Salær til FairHusleje.dk, som omtalt i forretningsbetingelsernes pkt. 5.1, beregnes i givet fald med sædvanlig 25 % af enhver besparelse opnået ved Boligretten. Da FairHusleje.dk indestår for alle omkostninger, tilfalder de af retten tlkendte sagsomkostninger FairHusleje.dk.

5. Vilkår for betaling
5.1 FairHusleje.dk opkræver salær fra kunden efter medgået tid med 2.375 kr. inkl. moms pr. time. Honoraret vil dog aldrig overstige et beløb beregnet på baggrund af kundens besparelser som opgjort i forretningsbetingelsernes pkt. 5.1 – 5.4, der således maksimerer størrelsen af honoraret til FairHusleje.dk. Hertil kommer at honorar til FairHusleje.dk under alle omstændigheder bortfalder, såfremt kunden ikke opnår nogen besparelser eller noget forbedringer af sine lejevilkår, jf. forretningsbetingelsernes pkt. 5.6.

5.2 FairHusleje.dk opnår krav på salær fra kunden, såfremt kunden som følge af arbejde udført eller igangsat af FairHusleje.dk opnår en besparelse. Salæret andrager 25 % inkl. moms af kundens besparelse som opgjort nedenfor (FairHusleje.dk kan opnå særskilt krav på salær på baggrund af flere besparelser):

  • Kundens samlede tilbagesøgningskrav mod udlejer, såfremt kundens husleje nedsættes med tilbagevirkende kraft.
  • Kundens samlede besparelse for en 12-måneders periode, såfremt kundens husleje nedsættes med fremadrettet kraft.
  • Tilkendte eller tilbagebetalte beløb, dette eksempelvis være sig i form af regulering af depositum, acontobidrag til vand, el eller varme, forligsbeløb eller lignende. Såfremt kunden har givet afkald på økonomiske rettigheder med henblik på at opnå andre ikke-økonomiske rettigheder, beregnes besparelsen af det beløb, som kunden kunne have opnået ved ikke at efterspørge ikke-økonomiske rettigheder.
  • Kundens besparelse ved at beløb, som udlejer i fremtiden kunne opkræve i medfør af lejekontrakten, alligevel ikke vil blive opkrævet, dette eksempelvis være sig i form af afkald på flyttesynsgebyr, genudlejningsgebyr, PBS-gebyr o.l.
  • Besparelse ved at kundens husleje fremadrettet ikke reguleres i medfør af en trappelejeklausul. Besparelsen beregnes for en 12-måneders periode opgjort på baggrund af kundens kumulative lejebesparelse i trappelejeklausulens restløbetid, dog maksimalt 5 år. Såfremt kundens husleje overgår til nettoprisindeksregulering, foretages et skønsmæssigt fradrag i den beregnede besparelse, hvilket opgøres på baggrund af den forventede nettoprisindeksregulering i samme periode som trappelejeklausulens restløbetid, dog maksimalt 5 år. Ved beregning af fradraget lægges det til grund, at lejen reguleres svarende til stigningen i nettoprisindekset set for den forudgående 12-måneders periode fra tidspunktet, hvor trappelejeklausulen tilsidesættes eller bortfalder.
  • Kundens skønnede besparelse ved, at byrdefulde vilkår bortfalder, som fremadrettet må antages at medføre en besparelse. Eksempelvis at kunden ikke skal tilbagelevere lejemålet nyistandsat, men alene almindelig vedligeholdt i henhold til lejelovens regler. Besparelsen udregnes på baggrund af et skøn foretaget af FairHusleje.dk, men kun hvis skønnet kan foretages med stor sikkerhed. Hvis det er åbenbart, at kunden har opnået en besparelse, men at det er usikkert, hvor stor besparelsen er, vil honoraret som minimum blive fastsat til 1.000 kr. inkl. moms.

5.3 Salæret forfalder til betaling straks, når besparelsen opnås eller tilkendes, dette eksempelvis være sig i form af forlig eller afgørelse fra Huslejenævnet eller Ankenævnet. Salær skal betales uanset at udlejer indbringer sagen for Boligretten. FairHusleje.dk har krav på betaling uanset, at kundens udlejer ikke kan eller vil honorere eventuelle tilbagesøgningskrav. I tilfælde hvor kundens besparelse oppebæres fremadrettet og løbende, eksempelvis ved en fremadrettet reduktion af huslejen, forfalder salær til FairHusleje.dk over en 12-måneders periode i takt med, at besparelsen opnås, jf. dog forretningsbetingelsernes pkt. 5.4. Salæret til FairHusleje.dk reduceres ikke, såfremt kunden fraflytter lejemålet før udløbet af 12-måneders perioden. Såfremt kundens lejekontrakt er opsagt eller tidsbegrænset og dermed ophører før udløbet af en 12-måneders periode fra huslejenedsættelsen, oppebærer FairHusleje.dk fortsat honorar af besparelsen beregnet af minimum en 12-måneders periode, dog inklusive besparelsen opnået ved et eventuelt tilbagesøgningskrav mod kundens udlejer. Såfremt en sag afsluttes med forlig som dækker samtlige kundens krav, opgøres salær til FairHusleje.dk som om, at forliget omfattede en 12-måneders periode, såfremt forhandlingerne med udlejer har omhandlet en periode på færre end 9 måneder.

5.4 Besparelser, som kommer til udbetaling fra kundens udlejer til kunden, kan kræves indbetalt direkte til FairHusleje.dk, som herefter afregner salær inden beløbet udbetales til kunden. Uanset det i forretningsbetingelsernes pkt. 5.3 anførte, er FairHusleje.dk berettiget til straks at afregne salær i ethvert beløb udbetalt af udlejer som led i en forligsmæssig løsning, uanset at kunden har opnået en fremadrettet besparelse.

5.5 Uanset det i forretningsbetingelsernes pkt. 4.5 anførte, refunderer kunden klagesagsgebyret forbundet med indgivelse af klage til Huslejenævnet og Ankenævnet, såfremt kunden opnår en besparelse. Dette gælder uanset om besparelsen opnås som følge af afgørelse fra Huslejenævnet eller indgåelse af forlig mellem parterne forud for klagesagens afslutning. Såfremt FairHusleje.dk opnår salær fra kunden, som straks forfalder til betaling, refunderes klagesagsgebyret samtidig hermed. Såfremt kunden alene opnår en besparelse, som oppebæres fremadrettet og løbende, refunderes en forholdsmæssig andel af klagesagsgebyret fra kunden til FairHusleje.dk over 12-måneders perioden.

5.6 Såfremt kunden ikke opnår nogen besparelse som følge af arbejde udført eller igangsat af FairHusleje.dk, skal kunden ikke betale salær til FairHusleje.dk. Kunden betale dog alligevel salær, såfremt kunden selv er skyld i dette, eksempelvis ved at kunden trækker sagen tilbage. I så fald beregnes besparelsen på baggrund af det mest sandsynlige udfald af sagen.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE
6.1 FairHusleje.dk kan ikke garantere, at kunden opnår en huslejereduktion eller besparelse, uanset at FairHusleje.dk har vurderet, at dette er sandsynligt. FairHusleje.dk kan ikke gøres ansvarlig herfor.

6.2 Hos FairHusleje.dk gør vi vores bedste for at sikre, at kunden altid opnår den bedste service, og at arbejde udført af FairHusleje.dk ydes professionelt og fagligt korrekt. FairHusleje.dk kan ikke drages til ansvar for fejl eller mangler, som kan henføres til manglende, misvisende eller forkerte oplysninger fra kunden.

6.3 FairHusleje.dk kan ikke gøres ansvarlig for noget indirekte tab eller følger af, at kundens udlejer i strid med lejelovgivningen opsiger eller ophæver lejekontrakten med kunden eller på anden vis forringer kundens lejevilkår. FairHusleje.dk vil dog i dette tilfælde udfolde enhver nødvendig og rimelig bestræbelse på at sikre, at kundens udlejer overholder gældende lejelovgivning.

6.4 FairHusleje.dk kan ikke drages til ansvar for, at vurderinger ydet til kunden i henhold til forretningsbetingelsernes pkt. 3.2, måtte blive tilsidesat af Huslejenævnet. Såfremt kunden ønsker en bindende vurdering, er det nødvendigt at indhente en forhåndsgodkendelse fra Huslejenævnet.

7. KUNDENS FORPLIGTELSER
7.1 Kunden er forpligtet til loyalt at sikre, at alle relevante og nødvendige oplysninger fremsendes til FairHusleje.dk. Kunden skal altid fremsende kopi af sin lejekontrakt med udlejer samt underskrive en skriftlig fuldmagt, hvis dette kræves af Huslejenævnet. Kunden skal herudover sende kopi af seneste lejeopkrævning/faktura fra udlejer.

7.2 Kunden er forpligtet til straks at give besked til FairHusleje.dk, såfremt kundens udlejer kontakter kunden, eller hvis udlejer udbetaler kundens besparelse direkte til kunden.

7.3 Kunden er forpligtet til at fremvise lejemålet på egen hånd, såfremt Huslejenævnet, Ankenævnet eller anden relevant part skal besigtige lejemålet som led i en sag om nedsættelse af lejens størrelse.

7.4 Hvis kunden modtager beløb direkte fra udlejer, uden at informere FairHusleje.dk herom indenfor 10 dage, er FairHusleje.dk berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på 250 kr. inkl. moms, ligesom salæret til FairHusleje.dk tillægges rente på 14 % p.a. fra det tidspunkt, hvor kunden modtager beløbet direkte fra kundens udlejer, indtil salæret betales til FairHusleje.dk.

7.5 Kunden er forpligtet til at betale salær til FairHusleje.dk rettidigt, ligesom kunden er forpligtet til – efter påkrav fra FairHusleje.dk at tilmelde sine betalinger PBS eller lignende service. Ved manglende eller for sen betaling er FairHusleje.dk berettiget til at opkræve rykkergebyr i overensstemmelse med rente. Skyldige beløb vil blive pålignet en rente på 14 % p.a. fra forfaldstidspunktet indtil betaling.

8. FORTROLIGHED OG MARKEDSFØRING
8.1 FairHusleje.dk behandler alle informationer fra kunden fortroligt. Oplysninger vil dog blive behandlet og videregivet i det omfang, det nødvendigt og rimeligt for at føre kundens sag og dermed opnå en besparelse.

8.2 FairHusleje.dk er uanset forretningsbetingelsernes pkt. 8.1 berettiget til at anvende oplysninger om kundens sag til brug for markedsføring. Oplysninger til brug for markedsføring vil altid blive anvendt i anonymiseret form, uden angivelse af præcis adresse, efternavn eller andre personhenførbare oplysninger.

9. VÆRNETING
9.1 Uenigheder mellem FairHusleje.dk og kunden, som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for de almindelige domstole med Københavns Byret som værneting i første instans.